Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ นายจิรัฐชัย โพธิ์ยิ้ม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คนที่ 2 และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 5 วาระการประชุม ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่องลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
3.2 ญัตติ เรื่อง การอุทิศทรัพย์สินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการ
3.3 ญัตติ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.2 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822