Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนดงตาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จัดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 2
ณ หอประชุมโรงเรียนดงตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

        วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายจรูญ วงษ์ขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.เมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนดงตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

        โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และมีผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียน ดงตาลวิทยา โรงเรียนโคกตูมวิทยา และโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นักเรียนจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ดงตาลวิทยา 105 คน โรงเรียนโคกตูมวิทยา 130 คน และโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 15 คน รวมจำนวน 250 ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว

        เนื่องจากปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี เป็นปัญหาที่มีความสำคัญของสังคม มีแนวโน้มของความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงาน ค่าครองชีพสูง รายรับไม่พียงพอกับรายจ่าย ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการทำร้าย ทารุณร่างกาย ทำให้เกิดความเครียด ทั้งในครอบครัวและสังคม มีการใช้ความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและสตรี เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้น ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะปฏิเสธ โดยใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ถูกกระทำความผิดไม่ได้รับโทษ ทำให้มีการกระทำซ้ำอีกและทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้น

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและการใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเอง รวมถึงขจัดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

        โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากร จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

25600622 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822