Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองม่วง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จัดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 1
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

        วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

        โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และมี นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรง นายกเทศบาลตำบลหนองม่วง นายทองใบ เครือคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ นายมานิตย์ ทองนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ และสตรี ในเขตอำเภอหนองม่วง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหนองม่วง 48 คน อบต.หนองม่วง 16 คน อบต.บ่อทอง 28 คน อบต.ดงดินแดง 36 คน อบต.ชอนสมบูรณ์ 48 คน อบต.ยางโทน 38 อบต.ชอนสารเดช 36 รวมจำนวน 250 คน ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว

        เนื่องจากปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี เป็นปัญหาที่มีความสำคัญของสังคม มีแนวโน้มของความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงาน ค่าครองชีพสูง รายรับไม่พียงพอกับรายจ่าย ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการทำร้าย ทารุณร่างกาย ทำให้เกิดความเครียด ทั้งในครอบครัวและสังคม มีการใช้ความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและสตรี เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้น ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะปฏิเสธ โดยใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ถูกกระทำความผิดไม่ได้รับโทษ ทำให้มีการกระทำซ้ำอีกและทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้น

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและการใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเอง รวมถึงขจัดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

        โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากร จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

การอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 1

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822