Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

        วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายธงชัย ชัยศิริชนก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน106 คน จากโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คณะครูอาจารย์จาก โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมรับฟังกิจกรรมดังกล่าว

        โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

        ทั้งนี้การอบรมมีการบรรยายในเรื่องการสร้างความสุขให้กับครอบครัวบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมกลุ่ม เรื่องการรู้จักบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย และทีมงาน จากนั้นเป็นการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

25600607 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822