Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ปี2560 ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

        วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายกิ่งศักดิ์ สิงห์สนอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอท่าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน193 คน จากโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอาจารย์จาก โรงเรียน ท่าหลวงวิทยาคม เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมรับฟังกิจกรรมดังกล่าว
        โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
        ทั้งนี้การอบรมมีการบรรยายในเรื่องการสร้างความสุขให้กับครอบครัวบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมกลุ่ม เรื่องการรู้จักบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย และทีมงาน จากนั้นเป็นการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม
25600606 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822