Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ อบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ
อบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560
ณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 โดยมี นางเยาวภา โคจรนา สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอชัยบาดาล และนายสุฤกษ์ จับประยงค์ สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอเมือง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับการอบรม ณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 120 คน
โดยการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม วิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส เสริมสร้างทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และมีจิตสำนึกของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        มีการอบรมการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี และนายบดินทร์ กรีธาธร พนักงานไต่สวนชำนาญการพิเศษ สายงานพนักงานไต่สวน จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจ และมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายท้องถิ่น และ พ.รบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ” และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
25600523 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822