Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ♦♦♦

วันที่ 13 มิถุนายน

วันที่ 9 มิถุนายน 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ลบ.ถ. 1-0064 บ้านบ่อคู่-บ้านทะเลวังวัด ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ลบ.ถ. 1-0067 บ้านท่ากรวด-บ้านหนองประดง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 8 ต.หนองยายโต๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ลบ.ถ 1-0063 บ้านหนองประดง-บ้านทุ้งเป้ง ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822