Get Adobe Flash player

สำนักปลัดฯ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปี 2560

Loppao tran

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822