Get Adobe Flash player

ราคากลาง เดือน พฤษภาคม 2560

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2560 ♦♦♦

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0078 บ้านหนองเสมา-บ้านเขาขวาง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0075 บ้านน้อยนาสวรรค์-บ้านวังไอ้อินทร์ ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0073 บ้านวังทอง-บ้านลำโป่งเพชร ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0070 บ้านองน้อย-บ้านเขาราบ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0060 บ้านหนองไก่เขี่ย-บ้านทะเลวังวัด ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0049 บ้านหนองกระเบียน-บ้านชอนม่วง ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0046 บ้านหนองปลาดุก-บ้านเขาสมอคอน ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0045 บ้านท่าโขลง-บ้านหัวไผ่ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0044 บ้านห้วยแก้ว-บ้านมุจลินท์ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0043 บ้านเบิก-บ้านข่อยกลาง ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0042 บ้านบางคู้-บ้านไผ่ล้อม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0010 บ้านบำหรุ-บ้านท่าข้าม ต.โพธ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน-บ้านสี่คลอง ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822