Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรม ตามโครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดร่วมในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้

        สำหรับการจัดการอบรมตามโครงการดังกล่าว เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่มแผ่นดินไหว พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนเป็นจำนวนมาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือ ความเข้าใจ ถึงบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดสาธารณะภัยในเขตพื้นที่ของตนเอง จึงได้จัดทำโครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลในเขตจังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 90 นาย โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 1 วัน

        การอบรม มีการบรรยายในเรื่อง ระบบบัญชาเหตุการณ์ และเรื่องเทคนิคการดับเพลิง โดยวิทยากร ได้แก่นาย วรวิทย์ เสนา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ได้ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 25600427 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822