Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ณ สนามกีพระราเมศวร

สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ณ สนามกีพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี

        เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2560 พนักงาน เจ้าหน้าที่ สนามกีฬาพระราเมศวร ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ทำความสะอาดและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในสนามกีพระราเมศวร เพื่อให้ไม่ให้เป็นแหล่งกระจายเชื่อโรค และสร้างพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกต้องให้กับประชาชน นักกีฬา และนักท่องเที่ยว

        ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ส้วมสาธารณะสะอาดได้มาตรฐาน เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน และเนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส้วมสาธารณะที่สะอาดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพันธมิตร จึงจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดส้วมก่อนวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560

25600405 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822