Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลก

        วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืนโดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฏีใหม่และเพื่อให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนหาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของเกษตรกรเอง ซึ่งในปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง ซึ่งเหมาะกับการปลูกเพื่อการค้า เป็นที่ต้องการของตลาด

        ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจึงได้จัดอบรมและศึกษาดูงานการปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรของจังหวัดลพบุรีมีความรู้เรื่องการปลูกกล้วยสายพันธุ์ดังกล่าว ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินงานแบบ บูรณาการโดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการปลูกกล้วยเพื่อการค้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลก

25600327 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822