Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

        นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายธงชัย ชัยศิริชนก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.พัฒนานิคม นายจรูญ วงษ์ขำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.เมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ตามหลักความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่ารอบครบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพย์ยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า และเกิดรายได้ มีการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        โดยการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ มีการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร “จากสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดลพบุรี” การอภิปรายหัวข้อเรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วิทยากร โดย รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มีกิจกรรมนันทนาการ โดยคณะวิทยากรจาก กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” โดยคณะวิทยากรจาก ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อ.บ้านหมี่ บรรยายในเรื่อง “เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน” จากนั้นเป็นการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมกลุ่ม และถามตอบปัญหาการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
        โดยในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2560 ทางคณะจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ต่อไป
25600320 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822