Get Adobe Flash player

กองการศึกษาฯ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน พฤศจิกายน ปี 2559

Loppao tran

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

► สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน พฤสจิกายน ปี 2559

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822