Get Adobe Flash player

แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ พฤศจิกายน 2559

แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

kn12pk150

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

► รายงานประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดย กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
► รายงานประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดย กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
► รายงานประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดย กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
► รายงานประจำวันที่   8 พฤศจิกายน 2559 โดย กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
► รายงานประจำวันที่   1 พฤศจิกายน 2559 โดย กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822