Get Adobe Flash player

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายงานการรับ-จ่ายเงิน

Loppao tran

► รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

► รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบเฉพาะการ) คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822