Get Adobe Flash player

แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ กุมภาพันธ์ 2559

แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

kn12pk150

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

รายงานประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
รายงานประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
รายงานประจำวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559 กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
รายงานประจำวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2559 กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822