Get Adobe Flash player

หัวหน้าส่วนราชการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
หัวหน้าส่วนราชการ
174
ภาพที่ 1 เรียงจากซ้ายไปขวา
1.นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
LoppaoAnnualReport2017 Page 18
ภาพที่ 2 เรียงจากซ้ายไปขวา
1. จ่าเอก บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. นางสาวผกาทิพย์ บัวดี ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
4. นางเพ็ญพรรณ จันทรจามร ผู้อำนวยการกองคลัง
5. นายเจริญร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการกองช่าง 
6. นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7. นางกมลพร แสงเรือง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822