Get Adobe Flash player

สำนักปลัดฯ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559

Loppao tran

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด - สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822