Get Adobe Flash player

รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ประกาศเผยแพร่
   รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822