Get Adobe Flash player

โครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้เชิญวิทยากร จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี และ
วิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดลพบุรี
มาเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
นเรื่องแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในองค์กร
และ เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ณ โรงแรมโอทู จังหวัดลพบุรี
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822