Get Adobe Flash player

ราคากลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

cct1

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ♦♦♦

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

► ราคากลางการจัดซื้อวัสดุอาหารสด,แห้งสำหรับประกอบเลี้ยงดูผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

► ราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วรอบโรงเก็บพัสดุ บริเวณโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

 
 
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

 
 

          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822