Get Adobe Flash player

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ประกาศเผยแพร่
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ลงวันที่ 22กันยายน 2563
 
มีรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822