Get Adobe Flash player

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822