Get Adobe Flash player

ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ด้วยฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งญัตติฯ ดังกล่าวไม่สามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

ได้ทันในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงได้ประกาศขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ออกไปอีกจนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

 

 

 

เอกสารแนบ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822