Get Adobe Flash player

ประกาศฯ เรื่องดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่นใด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
เรื่องดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822