Get Adobe Flash player

แจ้งเรื่องเปิดสัมยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แจ้งเรื่องเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 
 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822