Get Adobe Flash player

การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 3 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารในอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ 
              1. หัวหน้าสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 3. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822