Get Adobe Flash player

การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารในอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822