Get Adobe Flash player

ราคากลาง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ♦♦♦

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

► โครงการจัดซื้อรถซ่อมลาดยาง เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ มีขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า 7 เมตร ขนาดยางไม่น้อยกว่า 900-20 จำนวน 1 คัน

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822