Get Adobe Flash player

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822