Get Adobe Flash player

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

 
Loppao tran
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822