Get Adobe Flash player

เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี

เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี

costnewsport2
» คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี
» [คลิกที่นี่ตัวอย่าง] แบบขออนุญาตใช้สนามกีฬาพระราเมศวร
» [คลิกที่นี่ ] แบบขอสมัครต่ออายุสมาชิกสนามกีฬาพระราเมศวร (ปรับปรุงใหม่)
แผนผังสนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี
PhrarameasuanMap500

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822