Get Adobe Flash player

ผลการประเมินการสำรวจปัญหาความต้องการสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม
เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการสำหรับพัฒนาบุคลากรในสังกัดที่มีต่อองค์กร
และเพื่อพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษา ทัศนะคติที่ดี
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822