Get Adobe Flash player

สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง พฤษภาคม 2563

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ♦♦♦
 
 
 
 
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822