Get Adobe Flash player

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม

เอกสารการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม

คู่มือประชาชนการจดทะเบียนและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม คลิกที่นี่
แบบรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อบจ.รร.3 [ คลิกที่นี่ / ตัวอย่าง]
แบบบัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.รร.6 [ คลิกที่นี่ / ตัวอย่าง]

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822