Get Adobe Flash player

รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง รายงานการเงินประจำปี (งบ อบจ.ลบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822