Get Adobe Flash player

การเผยแพร่บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

การเผยแพร่บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
 
อนุมัติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822