Get Adobe Flash player

การจดทะเบียนชำระภาษีการค้ายาสูบ

การจดทะเบียนชำระภาษีการค้ายาสูบ

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนชำระภาษีการค้ายาสูบ คลิกทีนี

แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยาสูบ) อบจ.01-4/1 [คลิกทีนี / ตัวอย่าง]

แบบบัญชีประจำวันแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจำหน่ายไป อบจ.01-5/1 [คลิกทีนี / ตัวอย่าง]

แบบงบเดือน แสดงรายละเอียดการจำหน่ายยาสูบ อบจ.01-6/1 [คลิกที่นี่ / ตัวอย่าง]


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822