Get Adobe Flash player

ประกาศจำหน่ายที่ดินหาจัดหาประโยชน์ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี

     ประกาศจำหน่ายที่ดินหาจัดหาประโยชน์ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี
 

                   ด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังมืองจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

จังหวัดลพบุรี (บริเวณหมู่ ๙ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี)

ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการขายที่ดินจัดหาประโยชน์คงเหลือ จำนวน ๘ แปลง

เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการดำเนินการต่างๆ ภายในโครงการฯ

 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อที่ดินภายในโครงการฯ

สามารถยื่นเสนอราคาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒t๖๓

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดลพบุรีชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

นายนันทวัฒน์ นันทศรี ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง โทรศัพท์ 036-770157

 

 

 

เอกสารแนบ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822