Get Adobe Flash player

ราคากลาง ประจำเดือนมีนาคม 2563

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ♦♦♦

 

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2563

 
 
 
 

วันที่ 19 มีนาคม 2563

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete บริเวณซอย 23 สาย 2-3 ซ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0064 บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ซอย 6) ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete บริเวณซอย 18 สาย 2-3 หมู่ที่ 12 ตำบลพัฒนานิคม เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0061 บ้านเนินสวอง-บ้านคลองไทร ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง-บ้านวังอ่าง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สายหนองโผล่ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หลัง จังหวัดลพบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0063 บ้านหนองประดง-บ้านทุ่งเป้ง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี

วันที่ 3 มีนาคม 2563

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822