Get Adobe Flash player

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822