Get Adobe Flash player

ตรา อบจ.ลพบุรี

ตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (อบจ.ลพบุรี)

Loppao tran

คำอธิบาย ความหมาย ตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

คำอธิบายลักษณะของตราเครื่องหมาย

1.ตราเครื่องหมายเป็นรูปวงกลม
2.ขอบล่างของเครื่องหมายระบุชื่อ " องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี "
3.ขอบบนของเครื่องหมายเป็นวงกลมสีน้ำเงิน อันเป็นสีประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
4.ตอนกลางของเครื่องหมายเป็นรูปพระนารายณ์มี 4 กร ถือ จักร ตรี คันศร ลูกศร ซึ่งเป็นศาตราวุธประจำองค์พระนารายณ์ และทรงประทับยืนหน้าพระปรางค์สามยอดอันเป็นโบราณสถานที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี โดยกำหนดองค์พระนารายณ์เป็นสีแสดอยู่บนพื้นหลังสีน้ำเงิน และองค์พระปรางค์สามยอดเป็นสีเหลือง

ความหมายของตราเครื่องหมาย

หมายถึง การเทิดทูนและน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยราชวงศ์ปราสาททอง ผู้ทรงครองเมืองลวปุระ หรือเมืองละโว้ และเป็นเมืองลพบุรีในปัจจุบัน

เหตุผลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีกำหนดตราเครื่องหมาย

เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน เป็นตราประทับในใบเสร็จรับเงินและใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ออกแบบตราเครื่องหมาย โดย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 

ตราเครื่องหมาย อบจ. แบบสี

      แบบใหญ่ // แบบเล็ก 

ตราเครื่องหมาย อบจ. แบบสายเส้น

      แบบใหญ่ // แบบเล็ก

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822