Get Adobe Flash player

ราคากลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ♦♦♦

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

► การจัดซื้อวัสดุอาหารสด,แห้งสำหรับประกอบเลี้ยงดูผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เดือน มีนาคม ๒๕๖๓  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการจัดซื้อชุดกีฬาใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด"อบจ.ลพบุรี คัพ" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563

 

วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822