Get Adobe Flash player

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563 ♦♦♦
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822