Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

- รับสมัครระหว่างวันที่๓ - ๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

- สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น ๑

 

การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องสมุดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลพบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 

 

เอกสารแนบ

 

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822