Get Adobe Flash player

ฟุตบอลต้านยาเสพติด " อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

loppaocup4th2020 0
เอกสารระเบียบการแข่งขันและใบรับสมัคร
 
[PDF / Docx]

        การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ในเวลาราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หรือที่ www.loppao.com และยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.๐-๓๖๔๑-๑๔๐๔ ต่อ ๑๐๘ , ๐-๓๖๔๒-๒๓๑๐

 

*****************

[20 ม.ค.2563 แก้ไขระเบียบ : เพิ่มข้อความ ข้อ ๕.๒.๓(๖) ฟุตบอลไทยแลนด์ยูธลีก ทุกรุ่นอายุ]

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822