Get Adobe Flash player

กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ปี2558

กองแผนและงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน กันยายน 2558 คลิกที่นี่

 
หน่วยตรวจสอบภายใน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน กันยายน 2558 คลิกที่นี่

Levitra, il suo acquistare viagra online reato principio attivo e vardenafil, Levitra va preso 30 minuti prima dove acquistare viagra in italia dell’atto sessuale e dura nell’arco di 8-12 ore, sempre nel caso della stimolazione sessuale.

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822