Get Adobe Flash player

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2563

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม  2563 ♦♦♦
วันที่ 28 มกราคม 2563
วันที่ 27 มกราคม 2563
 
วันที่ 23 มกราคม 2563
วันที่ 22 มกราคม 2563
วันที่ 21 มกราคม 2563
วันที่ 20 มกราคม 2563
 
วันที่ 9 มกราคม 2563
 
วันที่ 2 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และอื่นๆ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงสำหรับรถตู้ โตโยต้า เลขทะเบียน นข ๓๐๓๖ ลพบุรี  

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822