Get Adobe Flash player

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑
 
 
 
  
      
 
 
 
    
  

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822